wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AZALIA HOME


Spis treści:


    I. Postanowienia ogólne
    II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego AZALIA HOME
    III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
    IV. Przedmiot sprzedaży
    V. Sposoby i termin dostawy
    VI. Opłaty za transport, dostawę i usługi pocztowe.
    VII. Metody i terminy płatności
    VIII. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży
    IX. Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży
    X. Zwrot płatności w przypadku wykonania prawa odstąpienia
    XI. Procedura rozpatrywania reklamacji
    XII. Postanowienia końcoweI.       Postanowienia ogólne

    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze sklepu internetowego AZALIA HOME oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Towarów w sklepie internetowym AZALIA HOME począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku.
    AZALIA HOME to sklep internetowy, dostępny w domenie www.azaliahome.pl, prowadzony przez Hannę Mikołajczak, przedsiębiorcę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AZALIA Hanna Mikołajczak, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z głównym miejscem wykonywania działalności:

Fabryczna 38

62-300 Września

POLSKA

NIP: 7891285426

REGON:  630904283.

email: info@azaliahome.pl3.      Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Azalia - przedsiębiorca Hanna Mikołajczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AZALIA Hanna Mikołajczak, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

AZALIA HOME  - sklep internetowy, dostępny w domenie www.azaliahome.pl, prowadzony przez Azalia.

Konto - zbiór danych przechowywanych w sklepie internetowym AZALIA HOME dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów sprzedaży, z wykorzystaniem, którego Klient może składać zamówienia i zawierać umowy sprzedaży.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, kupująca w AZALIA HOME na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z Azalia czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar - rzecz ruchowa, prezentowana przez Azalia w sklepie internetowym AZALIA HOME, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Azalia.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

4.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego AZALIA HOME.
II.     Zasady korzystania ze sklepu internetowego AZALIA HOME


    Azalia prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
    Korzystanie ze sklepu internetowego AZALIA HOME jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1)komputer z dostępem do Internetu,
2) dostęp do poczty elektronicznej,
3) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

    Korzystanie ze sklepu internetowego AZALIA HOME oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2) korzystania ze sklepu internetowego AZALIA HOME w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego AZALIA HOME niezamówionej informacji handlowej (spam),
4) korzystania ze sklepu internetowego AZALIA HOME w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Azalia,
5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego AZALIA HOME jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6) korzystania ze sklepu internetowego AZALIA HOME w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

    Azalia umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego AZALIA HOME korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:               
    a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w sklepie internetowym AZALIA HOME,
    b. prowadzeniu Konta w sklepie internetowym AZALIA HOME,
    c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie zamówienia
    w sklepie internetowym AZALIA HOME,
    Wskazane usługi świadczone są przez Azalia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
    Umowa:
    1) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w sklepie internetowym AZALIA HOME zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej sklepu AZALIA HOME,
    2) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
    3) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
    Usługa prowadzenia Konta w sklepie internetowym AZALIA HOME dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja w celu stworzenia konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronach www.azaliahome.pl.
    Warunkiem rejestracji Klienta jest wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
    Wymóg rejestracji nie ma zastosowania do Klienta korzystającego ze sklepu internetowego AZALIA HOME w formule „Kasa dla gościa”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem amówienia zobowiązany jest wypełnić formularz elektroniczny poprzez wprowadzenie koniecznych danych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefony Klienta oraz adres dostawy. Klient powinien zaakceptować poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym treść niniejszego regulaminu.


III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

    Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym AZALIA HOME.  
    Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez:
    1) wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia,
    2) Konta Klienta i wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym AZALIA HOME,
    3) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Azalia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer Telefonu, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

3.      Zamówienia Towarów przyjmowane są na stronach internetowych Azalia, dostępnych w domenie www.azaliahome.pl przez 24 godziny, 7 dni
w tygodniu.

4.      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.      Zamówienie Klienta określa Towar, ilość Towaru i miejsce dostawy wskazane przez Klienta. Podsumowanie zamówienia przesłane Klientowi pod warunkiem dostępności danego Towaru, określa:

    Towar i ilość Towaru zamówionego przez Klienta;
    cenę wraz z kosztami dostawy;
    adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu;
    termin zapłaty;
    numer rachunku bankowego Azalia, na który Klient ma wpłacić cenę wraz z kosztami dostawy.

6.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Azalia oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru  lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

7.      Po otrzymaniu zamówienia, Azalia przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia, potwierdzając warunki zawartej umowy sprzedaży. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

8.      Klient może kontaktować się z Azalia:

    za pomocą poczty elektronicznej na adres info@azaliahome.pl;
    w formie pisemnej na adres AZALIA Hanna Mikołajczak, Fabryczna 38,62-300 Września;

IV.    Przedmiot  umowy sprzedaży


    Wszystkie Towary dostępne w AZALIA HOME są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej. Azalia odpowiada za wady fizyczne lub wady prawne Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych AZALIA HOME są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na życzenie Klienta Azalia wystawia fakturę VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

V.     Sposoby i termin dostawy


    Towar jest wysyłany na adres wskazany w zamówieniu Klienta w terminie  7  dni roboczych od daty otrzymania przez Azalia potwierdzenia płatności lub zaksięgowania zapłaty w przypadku płatności przelewem, nie później jednak niż 30 dni od zawarcia umowy.
    Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale operatorów pocztowych, w tym firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w rozdziale V niniejszego regulaminu.
    Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Azalia przewoźnikowi, jeżeli Azalia nie miało wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.


VI.    Opłaty za transport, dostawę i usługi pocztowe


    Klient ponosi bezpośrednie koszty dostawy Towaru. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest na stronach internetowych sklepu internetowego AZALIA HOME przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

VII.  Metody i terminy płatności


1.      Klient może skorzystać z następujących form płatności:

    Przelewu - forma płatności polegająca na samodzielnym logowaniu do banku internetowego lub na zleceniu przelewu  w placówce banku.
    Przelewu online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
    Karty płatniczej (Visa, Mastercard) – forma płatności autoryzowana przez PayU S.A.
    Przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., zarejestrowaną w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
    Zapłaty za pobraniem tj. przy odbiorze Towaru – forma płatności polegająca na zapłacie gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego.

2.      W przypadku wyboru płatności przez przelew, Klient po zamówieniu Towaru, otrzymuje drogą poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Azalia, na który Klient powinien przelać wskazaną kwotę.

3.      Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Azalia, zamówienie jest przekazywane do realizacji w celu przygotowania wysyłki.

4.      Termin płatności, z wyłączeniem zapłaty za pobraniem, wynosi 10 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Azaliaw tym terminie Azalia ma prawo do anulowania zamówienia.
VIII. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży


    Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Klient, zawierający umowę z Azalia jako Konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od dnia objęcia w posiadanie zamówionego Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Azalia i Klient zobowiązani są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
    W przypadku dostarczania wielu produktów dostarczanych osobno, partiami lub częściami, bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
    W przypadku woli skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy z zachowaniem czternastodniowego terminu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może wypełnić formularz Odstąpienie od umowy sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
    Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Azalia ma dokonać zwrotu zapłaty.
    Azalia zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W tym celu Klient może odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy  albo też  złożyć oświadczenie na stronie internetowej AZALIA HOME poprzez pocztę elektroniczną.
    W razie złożenia oświadczenia od umowy drogą elektroniczną, Azalia nie zwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie jest przesyłane na adres Klienta, z jakiego korzysta w związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
    Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi i w odniesieniu do umów:

    w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX.    Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży


    Klient ma obowiązek zwrócić Towar Azalia lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Azalia do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Azalia zaproponowało, że odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
    Od momentu wejścia w posiadanie Towaru Klient jest zobowiązany do jego przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Towar musi zostać zwrócony do Azalia w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, nieuszkodzony, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
    Jeśli Klient prześle Towary używane, nieczyste, uszkodzone lub niezapakowane w oryginalnym opakowaniu, Azalia odmówi akceptacji zwróconego zamówienia. W takim przypadku płatności nie zostaną zwrócone Klientowi. Ubrania podlegające zwrotowi będą akceptowane tylko wtedy, gdy oryginalne etykiety lub metki nie zostały usunięte.

X.     Zwrot płatności w przypadku wykonania prawa odstąpienia


    Azalia zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towary inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Azalia, Azalia nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, a pozostaje zobowiązany do zwrotu kosztów wyłącznie odpowiadającym najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostawy Towaru.
    Azalia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samej formy płatności, jakiej użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
    Azalia wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

XI.    Procedura rozpatrywania reklamacji


    W przypadku wykryciawady fizycznej lub wady prawnej Towaru, Klient ma prawo złożyć reklamację, przesyłając reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacjizobowiązań Azalia. Klient może składać reklamację na adres:

    info@azaliahome.pl;
    AZALIA Hanna Mikołajczak, Fabryczna 38, 62-300 Września.

    Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient ma prawo:

    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
    żądać, aby Azalia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieniło Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunęło;

- przy czym, Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna oraz obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

    Azalia ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Azalia. Jeżeli w ciągu 14 dni Azalia nie ustosunkuje się do żądań Klienta w przedmiocie wymiany Towaru lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Azalia.
    Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, o których mowa w ust. 3, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie wydania mu Towaru i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju oraz nie zawiadomił Azalia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni od wydania mu Towaru.
    Klient może zgłaszać Azalia reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego AZALIA HOME. Reklamacje można zgłaszać na dane kontaktowe wymienione w ust. 1 powyżej.
    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
    Azalia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Azalia wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII.   Postanowienia końcowe


    Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu AZALIA HOME nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu AZALIA HOME, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
    Azalia informuje, że w przypadku sporu istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które stanowią tańszą i szybszą alternatywę rozpoznawania sporów konsumenckich niż w ramach sądownictwa powszechnego. Alternatywne rozpoznawanie sporów (ADR) polega na udziale neutralnej i bezstronnej strony, która proponuje rozwiązanie lub doprowadza do spotkania stron w celu znalezienia rozwiązania sporu. Udział w ADR, wybór podmiotu rozpoznającego sprawę i poddanie się rozstrzygnięciu wymagazgody obu stron sporu. W razie niezgodności Azalia jest gotowerozwiązywać spory przy wykorzystaniu ADR orazprzedstawić propozycje bezstronnych podmiotów, jak pozostaje również otwarte na oferty Klienta w tym zakresie.
    Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego AZALIA HOME w związku z zakupami jest Hanna Mikołajczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AZALIA Hanna Mikołajczak wpisana do ewidencji przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z głównym miejscem wykonywania działalności przy Fabryczna 38, 62-300 Września, NIP: 7891285426, REGON: 330905493.
    Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
    Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za Towary nabyte w AZALIA HOME, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte Towary i niezwłocznie po wyborze przez Klienta w AZALIA HOME sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
    Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za Towary nabyte w AZALIA HOME poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, są przekazywane operatorowi systemu płatności Paypal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPal Polska Sp. z o.o. płatności za nabyte Towary i niezwłocznie po wyborze przez Klienta w AZALIA HOME sposobu dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPal.
 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu